Dao cạo bùn

Dao cạo bùn máy ép bùn băng tải


   Dao cạo bùn máy ép bùn băng tải

   Dao cạo bùn máy ép bùn băng tải

   Dao cạo bùn máy ép bùn băng tải

    Cây cạo bùn khung bản

Chúng tôi cung cấp các phụ liệu trong máy ép băng tải: băng tải ép, dao cạo,
công tắc hành trình, đầu phun ...